Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez CUKROHURT Sp. z o.o.

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

CUKROHURT Sp. z o.o przetwarza Państwa dane, w celu prowadzenia działalności gospodarczej m.in. związane z procesem zatrudnienia, sprzedaży i dystrybucji cukru, świadczenia usług transportowych, realizacji obowiązków prawnych, organizowanie bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się na terenie należącym do CUKROHURT Sp. z o.o., zarządzanie majątkiem Spółki, prowadzenie działań marketingowych oraz informujących o bieżących ofertach.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na CUKROHURT Sp. z .o.o., w tym także dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

CUKROHURT Sp. z o.o. nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające m.in. pracownikom oraz współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, zarządzającym systemem teleinformatycznym oraz świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe – w celu prowadzenia korespondencji) lub tym podmiotom, które są prawnie uprawnione do uzyskania informacji na Państwa temat.

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W związku z przetwarzaniem przez CUKROHURT Sp. z o.o. danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona(art. 7 ust. 3 RODO),
  3. sprostowania danych (art. 16. RODO),
  4. usunięcia danych (art. 17 RODO),
  5. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  6. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  8. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez CUKROHURT Sp. z o.o. pochodzą z zawartych umów lub innych źródeł publicznie dostępnych m.in. ze stron internetowych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować z CUKROHURT Sp. z o.o. zgodnie z poniższymi kontaktowymi:

CUKROHURT Sp. z o.o.

Karowa 22, 08-110 Siedlce, e-mail: sekretariat@cukrohurt.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).